A következő részben összegyűjtöttem azokat a bibliai igeverseket, legszebb bibliai idézeteket, amelyek Isten szeretetéről szólnak. Ez nem a teljes lista, hiszen az egész Szentírás Isten szeretetére utal – bár sok kegyetlen történetet olvashatunk a Bibliában, ez igaz – minden arról szól, hogy az emberiség hogyan távolodott el a Teremtőtől, és hogyan találhatunk vissza a szeretet forrásához Istenhez, ami megjelent Jézus Krisztusban, aki életével és halálával bizonyította, hogy mit jelent az Isten szerinti szeretet. Sokszor Vida Sándor bibliafordítását hívom segítségül, mert ő némi magyarázattal vagy alternatívával látja el a szavak jelentését. Az ő fordítását itt tudjátok letölteni: Újszövetségi Szentírás.

Bibliai igeversek a szeretetről – némi magyarázattal

Az isteni szeretet a megváltásban lett teljessé. Ez ember nem tud bűntelenül élni, márpedig ennek súlyos következményei vannak. Jézus Krisztus megváltása és a belé vetett hit, ami megtart.

Ján 3:16 Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Isten elvárja, hogy szeressük Istent és szeressük egymást. Aki nem tudja szeretni a testvérét, az még nem ismerte meg Istent.

1Ján 4:7 szeretteim, szeressük egymást, hiszen a szeretet az Istenből van, mindenki, aki szeret, az Istenből született (van), és ismeri az Istent,1Ján 4:8 aki nem szeret, nem ismeri az Istent, hiszen az Isten szeretet,1Ján 4:9 ebben lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy a Fiát, az egyszülöttet, elküldte az Isten a világba, hogy éljünk általa,1Ján 4:10 ebben van a szeretet, nem hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy Ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul vétkeinkért.1Ján 4:11 Szeretteim, ha így szeretett az Isten minket, nekünk is kell (mi is tartozunk) egymást szeretni.1Ján 4:12 Istent soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és a szeretete végcélba jut (tökéletes lesz) bennünk,1Ján 4:13 abból ismerjük fel, hogy benne maradunk és Ő bennünk, hogy Szelleméből adott nekünk1Ján 4:14 és mi láttuk, tanú(bizony)ságot is teszünk arról, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ üdvözítőjéül,1Ján 4:15 aki megvallja, hogy Jézus az Isten Fia, az Isten megmarad abban, és Ő is az Istenben1Ján 4:16 és mi megismertük és elhittük a szeretetet, amellyel az Isten minket szeret. Az Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és az Isten is őbenne,1Ján 4:17 ebben jutott végcélba a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk legyen az ítélet napján, mivel amint Ő van, mi is úgy vagyunk e világban,1Ján 4:18 Félelem nincs a szeretetben, hanem a végcélba ért szeretet kihajtja a félelmet, hiszen a félelem fenyítéstől tart, aki pedig fél, nem jutott végcélba a szeretetben.1Ján 4:19 Mi szeretjük Őt, hiszen Ő előbb szeretett minket,1Ján 4:20 ha valaki azt mondja, hogy: szeretem az Istent, és a testvérét gyűlöli, hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, az Istent sem képes szeretni, akit nem lát1Ján 4:21 és ezt a parancs(olat)ot kaptuk tőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a testvérét is,

Sokszor halljuk, hogy a szeretet kiűzi a félelmet. Ez a félelem nem általános félelem, mivel természetes, hogy néha félünk dolgoktól. Nem az a hit és bátorság, hogy nincs bennünk félelem, hanem hogy szembefordulunk tudatosan a félelemmel, és megtesszük azt, amitől rettegünk. A fenti igeversekben az isteni ítélettől való félelemről van szó. Sok hívő fél attól, hogy van-e üdvössége vagy félúton elhagyta azt, ha egyáltalán volt. Ha viszont megértjük a tökéletes szeretetet, hogy Jézus mindannyiunkért külön-külön is eljött volna, akkor meg tudjuk nyitni magunkat az isetni szeretetnek, amit továbbárasztunk másokra. Az hogy szeretjük a többi embert, nem jöhet létre csak akkor, ha átéltük mi is, hogy szeretett gyermekek vagyunk.

1Ján 5:1 mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istenből lett, és mindenki, aki szereti azt, aki Őt nemzette, szereti azt is, aki lett belőle,1Ján 5:2 abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy ugyanakkor az Istent is szeretjük, és a parancs(olat)ait megtesszük,1Ján 5:3 mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancs(olat)ait megtartjuk, és az Ő parancs(olat)ai nem nehezek,1Ján 5:4 mivel minden, ami Istenből lett, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk,1Ján 5:5 ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia.

Egyszerűen fogalmazva:

1Kor 16:14 minden dolgotok szeretetben történjék.

Az Isten parancsolatai nem nehezek, ha mindent a szeretet mozgat. Szeretet Isten felé, szeretet az embertársak felé. A bűn abban áll, hogy figyelmen kívül hagyjuk Isten szívét, és kárt okozunk az embereknek. (beleértve saját magunkat is.)

Márk 12:28 És odament Hozzá az egyik írástudó, aki hallgatta vitájukat, látta, hogy mily kitűnően megválaszolt nekik, megkérdezte Tőle: melyik az összes parancsok közül az első?Márk 12:29 Jézus pedig ezt válaszolta neki, hogy az első ez: halljad Izrael! az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr,Márk 12:30 és szeresd Uradat, Istenedet egész szívedből és egész lelkedből és egész elmédből és egész erődből,Márk 12:31 (és) a második ez: szeresd (hozzád legközelebbi) embertársadat, mint saját magadat, nincs más ezeknél nagyobb parancs

A törvények megtartása önmagában semmi, ha nem értjük meg, hogy miért adta Isten azokat.

Róm 13:8 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hacsak azzal nem, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a másikat, betöltötte a törvényt (tartalmat adott neki),

Jézus nem az a parancsolgatós típus – kivéve, ha pl. a démonokat űzte – itt mégis kifejezetten megparancsolja a szeretetet, mégpedig úgy, hogy mintát ad. Ő megmutatta életével és halálával, hogyan kell szeretni.

Ján 15:12 Ez az én parancs(olat)om, hogy (úgy) szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.Ján 15:13 Ennél nagyobb szeretet senkiben sincs, mintha valaki lelkét adja oda barátaiért.

Sokszor szeretnénk bizonyságot tenni Istenről és az evangéliumról, de az emberek általában nem a szavainkat figyelik, hanem ami mögötte van, hogy mi a hiteles és mi a képmutatás. Onnan fogják megismerni, hogy valóban az Úr tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretjük. Erről eszembe jut, hogy anno egy barátom (aki nem volt hívő) mesélte, hogy a szüleiktől hallotta, hogy mi úgy próbáljuk becsalni a gyülekezetbe az embereket, hogy kifejezzük, hogy mennyire szeretjük egymást. Ez nem volt megjátszás, mégis szemet szúrt, és zavart hozott több vallásos gépezetbe. Nem olyan egyszerű utálni azokat, akik szeretnek. 😉

Ján 13:34 Új parancso(lato)t adok nektek, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, hogy ti is úgy szeressétek egymást!Ján 13:35 Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet lesz bennetek egymás iránt.

Róm 12:9 a szeretet legyen képmutatás mentes (kétszínűség nélküli), utáljátok a gonoszt, ragaszkodjatok a jóhoz,Róm 12:10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

Néhány gyakorlati ige, hogy miről ismerjük meg, hogy szeretetben jár valaki. Sokszor a „nagy” igehírdetők maguk sem élik meg a szeretetet, hanem bűntudatban tartják az embereket.

1Kor 13:4 A szeretet hosszútűrő, a szeretet jóságos, nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik (nem henceg), nem fuvalkodik fel (nem pöffeszkedik),1Kor 13:5 nem illetlenkedik (nem illemsértő), nem keresi a maga hasznát (a magáét), nem lobban haragra, nem tartja számon a rosszat (nem rója fel),

Bibliai idézetek a szeretetről – legszebb keresztény versek a szeretetről

A szeretetről szóló legismertebb igehely a Pál apostol Korinthoszbeliekhez írt 1. levelének 13 része. Itt elolvashatod az egészet. Meg is hallgathatod Jávor Pál előadásában a Szeretet Himnuszát. Mostanában kezdem újra felfedezni a művészeket és a művészi eszközöket, amelyekkel nagyon jól ki lehet fejezni azt, amit gyakran a lelkészek sem tudnak közvetíteni. Isten mindenkinek adott ajándékot, tehetséget. Érdemes kicsit szélesíteni a begyepesedett keresztény gondolkodásunkat. De ezt csak zárójelben jegyzem meg.

A Szeretet himnuszában az az egyik kedvenc részem, amikor a szeretet egyik megnyílvánulása, hogy nem kibeszéljük a másik gyengeségeit, nem a fejéhez vágjuk, hogy miért rossz az illető, hanem inkább szeretettel, védelmezve befedjük, ahogy a Példabeszédek könyvében is olvasható:

Péld 10:12 A gyűlölet versengést szerez, de minden vétket elfedez a szeretet.

Azután bizonyos körökben lehet hallani arról, hogy az isteni szeretet nem ilyen nyúlós, csöpögös, nyálas dolog, hanem az a szeretet, ha prédikáljuk az evangéliumot. Sajnos nagyon sokszor találkoztam azzel e jelenséggel (volt, hogy én voltam a ludas), hogy úgy nyomtuk le az „evangéliumot” az áldozat torkán, hogy még csak arra sem voltunk kíváncsiak, hogy mi van a másik emberrel, miken megy át, hogy gondolkodik ő Istenről. Helyette megkapta a „jó hírt”: Térj meg vagy mész a pokolba! Vajon minket nem Isten szeretete indított megtérésre? Kit érdekel ez a rideg érzelemmentes szeretet?!

Vagy amikor a gyülekezetben, templomban semmilyen szinten sem tudják vagy akarják átérezni a fájdalmainkat. Én azt olvasom a Bibliában, hogy a testvériség egyik legfontosabb jellemzője, hogy érezzük az összetartozást és a melegséget. Hogy lehetek az, aki vagyok, és Isten fog átformálni, nem pedig az öltöny. A mi dolgunk, hogy szeretettel segítsük a másik embert, hogy azzá váljon, akivé Isten teremtette.

1Pét 4:8 mindenek előtt pedig az egymás iránti szeretet bensőséges legyen bennetek, mivelhogy a szeretet leplet borít (elfedezi) a vétkek sokaságára,


Amikor a vétkek elfedzéséről beszélünk, az nem jelenti azt, hogy nem nevezzük nevén a bűnt. Mindannyian tele vagyunk vétkekkel, és összefogással kell segíteni, hogy kijöjjünk azokból. Hasonlóan mint pl. az anoním alkoholistáknál, ahol nevén nevezik a bűnt, elismerik, hogy alkoholisták. A feketét ne mondjuk sötétfehérnek, de legyen valaki, akinek merünk beszélni bármilyen problémáról vagy bűnről legyen is szó. Ha nincs ilyen személy a környezetedben, lehet, hogy nem jó helyen vagy.


Ef 4:2 minden alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel viseljétek el egymást szeretetben,

Sajnos van az úgy, hogy a szeretetet magunkra kell ölteni, mert hiányzik belőlünk. Ez még véletlenül sem a képmutatás, hanem egy döntés, hogy irgalmas leszek a másikkal (akkor is, ha nem érdemli meg).

Kol 3:12 Öltözzétek fel tehát mint Istennek választottai, szentek és szeretettek a könyörületes belsőt, (irgalmasságot), jóságosságot (kedvességet), alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést,Kol 3:13 viseljétek (hordozzátok) el egymást és legyetek kegyelmesek egymáshoz – ha valakinek valaki iránt panasza (kifogása) volna -, amint az Úr is kegyelmet adott néktek,Kol 3:14 mindezek fölé pedig a szeretetet, amely a tökéletesség (célbajutottság) köteléke

Az az igazi, amikor annyira beteljesedünk a Szent Szellemmel, hogy „maguktól” kinőnek és beérnek a gyümölcsök az életünkben. Megjelenik és kiteljesedik bennünk az isteni szeretet. De ez csak akkor működik, ha a Szentlélek számára élünk, és tudatosan állunk ellen a test kívánságainak. A megfeszítés és az átadás állapotában jelenik meg a szeretet.

Gal 5:22 a Szellem gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, béke(sség), hosszútűrés, kedvességjóság, hithűség,Gal 5:23 szelídség, önuralom (önfegyelem),Gal 5:24 az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig a Krisztus Jézuséi, a (hús)testet keresztrefeszítették a szenvedélyeivel és kívánságaival együtt,Gal 5:25 ha a Szellem számára élünk, a Szellemnek megfelelően viselkedjünk (kövessük a Szellem útmutatásait),

2Tim 1:7 mert nem a gyávaság szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erőét, a szeretetét és józanságét.


Érdekes hasonlatokat találhatunk a szeretettel kapcsolatban, ha megfigyeljük a természet törvényeit. A gyümölcsök úgy jelennek meg, ha rajta maradunk szőlővesszőként a szőlőtőkén, aki maga Krisztus. Magunktól nincs életáradás bennünk, csak Krisztusra tapadva. A másik természeti hasonlat, hogy meg is kell gyökerezni szeretetben. Krisztus a szívünkben él, ezért Rá kell alapoznunk, közösséget kell ápolni vele. Így tudjuk megismerni a felfoghatatlan szeretetet, ha elmélyülünk benne, és ragaszkodunk hozzá mint a fa, ami ezer gyökérrel kapaszkodik az őt tápláló földhöz.

Ef 3:17 hogy lakozzék Krisztus a hithűség által a szívetekben, szeretetben gyökerezzetek meg és vessetek alapot,Ef 3:18 hogy fel bírjátok fogni minden szentekkel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység,Ef 3:19 és megismerjétek a Krisztusnak az ismeretet (értelmet) felülmúló (meghaladó) szeretetét, hogy betel(jesed)jetek az Isten egész teljességébe (hatolva).

Pál apostol egyik legfontosabb imája volt, hogy megismerjük az Isten szeretetét, és járjunk is abban.

2Thess 3:5 Az Úr pedig irányítsa bele a szíveteket az Isten szeretetébe és a Krisztus kitartásába.

Ef 5:2 és járjatok szeretetben, amint a Krisztus is szeretett titeket és odaadta (ön)magát értünk felajánlásul és jóillatú áldozatul az Istennek,

A következő igékben egyértelmű, hogy nem csak a hittestvéreket kell szeretni:

1Thess 3:12 titeket pedig az Úr gyarapítson, tegyen bővölködőkké szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, mint mi is vagyunk irántatok,

Máté 5:43 Hallottátok, hogy ki lett jelentve: szeresd ( a közeledben lévő) embertársadat és gyűlöld ellenségedet!Máté 5:44 Én pedig (azt) mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,Máté 5:45 hogy fiai legyetek égi Atyátoknak, aki a napját kelti (fölhozza) gonoszokra és jókra egyaránt, esőt ad igaz(ságos)aknak is, igaz(ság)talanoknak is.Máté 5:46 Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nemde a vámszedők is ugyanezt teszik?Máté 5:47 És ha csak testvéreiteket köszöntitek, milyen rendkívüli (különös) dolgot tesztek? Nemde a (pogány) nemzetekből valók is ugyanezt teszik?Máté 5:48 Ti tehát tökéletesek (célba érkezők) lesztek, amint égi Atyátok tökéletes (a célban van).

Nem marad el a jutalma annak, ha követjük a szeretetet és az igazságot.

Péld 21:21 Ki igazságot és szeretetet követ, találni fog életet, igazságot és tiszteletet.

Róm 8:28 tudjuk pedig, hogy azoknak, akik szeretik az Istent, minden együttmunkál a javukra, mint olyanoknak, akik előzetes terv szerint elhívottak,

A szeretet földi szinten legmélyebben az anyai szeretettel és a szerelemmel fejezhető ki. Különösen, ha képes feláldozni magát a másikért.

Ézs 49:14 De Sion így szólt: Elhagyott engem az ÚR, és elfeledkezett rólam az Úr!Ézs 49:15 Hát elfeledkezhet-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha ő el is feledkezne, én nem feledkezem el rólad!Ézs 49:16 Íme, a tenyerembe véstelek téged, szüntelen előttem vannak kőfalaid.


Ef 5:25 Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amiképp a Krisztus is szerette a (kihívott) gyülekezetet és önmagát adta érette,

Én 8:6 Tégy engem minta pecsétgyűrűt szívedre, mint a pecsétgyűrűt karodra; mert erős mint a halál a szerelem, kemény mint az alvilág a féltékenység, hevei tűznek hevei, Istennek lángja.Én 8:7 Sok víz nem bírja kioltani a szerelmet és folyamok nem sodorják el; ha háza egész vagyonát adná valaki a szerelemért, gúnyolódva gúnyolódnának rajta.


Róm 8:35 ki szakíthat el a Krisztus szeretetétől? nyomorúság vagy szükség, vagy üldözés, vagy éhinség vagy mezítelenség, vagy (élet)veszély, vagy (harci)kard?Róm 8:36 Amint meg van írva, hogy: miattad visznek halálba minden nap, vágójuhoknak számítanak,Róm 8:37 de mindezekben diadalmaskodunk mód felett is azáltal, Aki minket szeret,Róm 8:38 mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem hírvivők (angyalok), sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem jövendők, sem hatalmasságok,Róm 8:39 sem magasság, sem mélység, sem másféle (egyéb) teremtmény nem szakíthat (választhat) el minket az Isten szeretetétől, mely Krisztus Jézus Urunkban van.

Végezetül az önfeláldozó másért élő szeretetről jöjjön pár szép igevers. Legyen Jézus Krisztusé a dicsőség!

1Ján 3:16 Arról ismertük fel a szeretetet, hogy Ő értünk a lelkét letette, és nekünk is kötelességünk a testvérekért a lelkünket letenni.1Ján 3:17 Akinek pedig megvan a megélhetése e világban, és elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja szívét (a bensejét) előle, hogyan marad meg az Isten szeretete abban?1Ján 3:18 gyermekeim, nehogy szóval szeressünk, se(m) pedig nyelvvel, hanem tettel és valóságban,1Ján 3:19 ebből ismerjük meg, hogy valóságból vagyunk, és a színe előtt így nyugtatjuk meg szívünket,1Ján 3:20 hiszen, ha vádol is minket a szívünk, nagyobb az Isten a szívünknél, ismer és tud mindent,1Ján 3:21 szeretteim, ha a szív nem vádol, nyílt bizalmunk van az Istenhez,1Ján 3:22 és amit (csak) kérünk, megkapjuk tőle, hiszen a parancsolatait megtartjuk és ami kedves a szemében, azt tesszük1Ján 3:23 és az a parancsolat, hogy higgyünk a Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, mint ahogyan parancsul adta nekünk.