Bibliai nevek jelentése

Minden név héberül van, ha nincs másként jelezve

Abigél       az öröm atyja
Abimelek      atyám király
Absalom      atya a béke
Adónia       az Örökkévaló az Úr
Aj         a rom
alleluja      dicsérjétek az Örökkévalót
Ananiás      Isten megkönyörült
András       férfias
Anna        bájos, kellemes; könyörület, szánalom
apostol      küldött
Atalja       fönségét tudtul adta Isten
Azariás      Isten segített
Ábel        hiábavalóság
Ábnér       az atya világosság
Ábrahám      sokaság; nagy ős
Ádám        ember
Áháb        az atya testvére
Áház        az Úr megragadott
Áházjá       Isten megragadott
Babilon      Isten kapuja
Barabás      az Atya (Tanító) fia
Barnabás      a vigasz fia
Báruk       áldott
Benjámin      a jobb (kéz) fia, kedvenc
Betánia      szegény ház; Ananiás háza
Beteszda      a kegyelem háza
Betlehem      a kenyér háza
Betszaida     a halászat helye
Bét-Seán      Seán kígyóisten háza
Bétel       Isten háza
Biblia       könyvek (görög)
Cidkija      Isten az én igazságom
Cijon       kiemelkedő, kitüntetett hegy
Dániel       Isten a bírám
Dávid       kedvenc
Debóra       méhecske
Delila       csalfa szerető (arab)
Dina        ítélet
Efrájim      Isten termékennyé tett engem
Ehud        balog
Eliezer      Istenem a segítség
Elizeus      Isten segített
Elohim       Isten, istenség
Erzsébet      Isten a teljesség
Eszter       Astarte
Ezdrás       Isten segítsége
Ezekiás      erősségem az Örökkévaló
Ezekiel      Isten erőt ad
Éden        gyönyörűség
farizeus      elkülönülő
Galilea      pogányok földje
Gábriel      Isten hőse, férfia
Gedeliás      nagy az Isten
Getszemáni     olajprés
Gibeón       kettősdomb
Gideón       aki lever, levág
Gilgal       nagy kövek; kör
Golgota      koponya (arám)
gyehenna      Hinnom-völgy (Gé-Hinnom)
Hadassza      mirtusz
Haggeus      ünnepem
Havva (Éva)    élet
Hágár       vándor
Hermon       szent, érinthetetlen
Hizkija (Ezekiás) Isten az én erőm
Hozsánna      ments meg, könyörgök
Hóseás       Isten megment
Hulda       vakondok
Illés       Jahve az Isten
Isbóset      a gyalázat embere
Izajás       megsegít az Örökkévaló
Izmael       Isten hallja; bár meghallgatná Isten
Izrael       Isten ereje, harcosa; Istennel viaskodó
Izsák       mosolygós, nevetséges
Jákob       a sarokba (Ézsau sarkába) kapaszkodó; fondorlatos
János       az Úr kegyes
Jeremiás      az Úr emelje föl
Jeruzsálem     a béke városa; teljes város
Jesája (Izajás)  mentsen meg az Isten!
Jezabel      fivérem, Zebul (Baál)
Jezreel      Isten vet
Jonatán      Isten adta
Jordán       lefelé ereszkedő
Josafát      az Úr ítél
jóbel év      évforduló
Jóél        Adonáj az Isten
Jójákim      Isten felállítja
Jónás       galamb
Jósiás       Isten meggyógyít; gyógyítson meg
József       adjon még az Isten fiúgyermeket
Józsua       az Úr megment
Judit (Jehudit)  a zsidó nő
Júda        hálaadás?
Kafarnaum     Náhum faluja
Karmel       Isten gyümölcsöskertje
Káin        (fiat) szereztem (Istentől)
Kána        nádszál
Kánaán       alföld (kánaáni)
kánon       zsinórmérték, szabály
Kóré        kopasz
Lázár       Isten megsegített
Lévi        kísérő
Libanon      a lavan (fehér) szóból
Lucifer      fényhozó (latin)
Makkabeus     kalapács
Malakiás      hírnököm
Mammon       gazdagság, pénz (arám)
Manna       a héber-arám mán (micsoda) szóból
Mara        keserű
masiah (Messiás)  felkent
Matatiás      Isten ajándéka
Mattanja      Isten ajándéka
Máté        Isten adománya
Mátyás       Isten ajándéka
Melkicedek     igazság királya
menóra       lámpás
Mihály       ki olyan, mint Isten
Mikeás       ki olyan, mint az Úr?
Mirjám       a Mária eredetije
Moria       Isten megmutatja
Mose (Mózes)    kihúzó; a vízből kimentett; talán egyiptomi név
Naómi       kedves lányka
Nábál       esztelen
Nátán       adott
Negev       dél
Nehemiás      Isten az én vigasztalóm
Noé        nyugodt
Palesztína     a filiszteusok országa
passió       szenvedés (latin)
pászka       elkerülés (arám)
Penuél       Isten arca
peszah       elkerülés
Péter       szikla (görög)
próféta      szószóló
prozelita     közelítő, betérő (görög)
püspök       felügyelő (görög)
Rafáél       Isten meggyógyít
Ráhel       anyajuh
Rehabeám      a nép kiterjesztője
Rút        barátnő
sabbat       pihenés
Saked       virrasztó; mandulafa
Salamon      békés
salóm aléhem    béke veletek (héber)
Saul        kért
Sámson       napocska
Sámuel       Isten meghallgatott
Sára        úrnő
Sátán       az ellenfél
Seol        alvilág
Sém        hírnév
Sibbólet      kalász
Simon       meghallgatott
slom aléhon    béke veletek (arám)
Szamária      őrség
Szedekiás     Isten igazságos
szeráf       égőangyal, tűzangyal?
széder       rend
Szofoniás     akit Isten oltalmaz
Tarsis       távoli vidék (görög)
Tábita       gazella (arám)
Tel-Aviv      a tavasz/a remény dombja
Thomasz      csodálatos (görög)
Tóbiás       Isten jóságos
Tóra        tanírás
Uriás       Isten az én fényem
Uriel       Isten az én fényem
Zakariás      Isten emlékezik
zelóta       buzgó
Zorobábel     bábeli sarj
zsidó       Júda-törzsbeli
zsinagóga     gyülekezet (görög)

Isten nevei

Él       isten
Elohim     istenek, istenség (a törvényeket alkotó ítélő)
Jahve     Léteztető (JHVH; az irgalmas, megbocsátó, ígéreteit megtartó)
Él-Saddáj   Hatalmas Isten (végtelen hatalmú)
Adonáj     Uram (a JHVH olvasata)
Jehova     a JHVH téves olvasata az Adonáj pontozásával

Forrás: http://mek.niif.hu/00000/00056/html/264.htm

További információ nevekkel, névnapokkal kapcsolatosan:
https://nevednapja.hu/
https://nevnapikoszontesek.hu/
https://koszontesek.hu/
https://femajandek.hu/nevnapi-ajandek-otletek-ferfiaknak-mit-vegyunk-nevnapra-fem-ajandekot/