A bibliai Újszövetség első könyve Máté evangéliuma. A Máté egy bibliai név, jelentése: Isten adománya. Máté evangéliuma röviden összefoglalva Jézus életének és szolgálatának beszámolója: Jézus megtanítja az embereknek, mit jelent országának, a „Mennyek Királyságának” részévé válni. Elárulják és keresztre feszítik. Feltámad, és megbízza tanítványait, hogy terjesszék a jó hírt. Máté evangéliumát film formájában is megnézhetjük. Az 1993-as – több mint 4 órás – Máté Evangélima filmet ebbe a blogbejegyzésbe is beágyaztam, így itt is meg lehet tekinteni.

Úgy tűnik, Máté apostol (akinek hagyományosan e könyv megírásának tulajdonítják) ezt az evangéliumot olyan keresztény közönségnek írta, aki vagy zsidó volt, vagy nagyon jól ismerte a zsidó vallást. Máté Jézust Messiásként és Dávid király megígért leszármazottjaként mutatja be (Mt 1,1), aki elhozza Isten országát a földre, és megteremti a béke és az igazságosság idejét. Máté bőségesen idézi az Ószövetséget, és különös hangsúlyt fektet Jézus próféciáinak beteljesedésére – ami fontos lett volna a zsidó közönség számára.

Máté evangéliuma a bibliai Újszövetségben Jézus történetét meséli el, hangsúlyozva Messiásként betöltött szerepét

Jézus Isten fia. Mária méhében fogantatott a Szentlélektől (Mt 1,18–20), és Isten Jézust szeretett Fiának tekinti (Mt 3,17). Ő a megtestesült Isten, aki emberek között él (Mt 1,23).
Jézus a király. Dávid király fia (Mt 1,1). Jézus többször is kijelenti, hogy elközelített a mennyek országa (Mt 4,17), és sok példázatot mond róla. Máté könyve többet említ a „mennyek országáról”, mint az „Isten országáról”, mint bármely más evangélium.
Jézus a megígért szabadító. Ábrahám fia, aki által Isten megígérte, hogy megáldja a föld minden nemzetét. Máté kiemeli azokat az ószövetségi próféciákat, amelyeket Jézus beteljesít, születésétől (Mt 1:22–23; 2:5–6, 17–18) szolgálatán keresztül egészen haláláig és feltámadásáig. Igazságos életet él, megtanít nekünk, mit jelent igaznak lenni, és meghal a kereszten, hogy igazak legyünk Isten előtt.
Máté egy egyszerű kijelentéssel kezdi, hogy ki Jézus (a Messiás), és egy egyszerű kijelentéssel zárja, hogy mit kell tennünk (tegyünk tanítványokat Neki).


„Fiút fog szülni; és hívd Jézus nevét, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.”

(Mt 1,21)

Máté evangéliuma röviden

Máté evangéliuma öt fő részre tagolódik (amely Mózes ötszörös törvényére vonatkozhatott). Minden rész Jézus életéről és szolgálatáról szóló történetekkel kezdődik, és Jézus tanításainak hosszú sorával zárul, amelyeket „beszédeknek” neveznek.


A Máté egy fenomenális irodalmi alkotás, amely Jézust a végső zsidó hősként mutatja be: Dávid messiási fiát, a Mózest felülmúló prófétát és Ábrahám magvát, aki megáld minden nemzetet. Ezeket a nagy témákat a könyv prológusa vezeti be, a nagy középső részben feltárja, majd a csúcspontban feloldja őket.

Máté Evangéliuma Film – Jézus élete Máté evangéliuma szerint

Máté evangéliuma PDF formában

Ide kattintva letölthetjük>>

Máté evangéliumának tartalma fejezetenként

Máté evngéliuma 1. fejezet

Jézus Krisztus származása (Lk 3,23-38»
Jézus születése Máté evangéliuma szerint »

1Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve. 2Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei. »

Máté evangéliuma 2. fejezet

A napkeleti bölcsek imádják Jézust »
Menekülés Egyiptomba »
A betlehemi gyermekek megöletése »
Visszatérés Názáretbe »

1Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, 2és ezt kérdezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. »

Máté evangéliuma 3. fejezet

Keresztelő János (Mk 1,2-8Lk 3,1-9.15-18Jn 1,6-28»
Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11Lk 3,21-22Jn 1,32-34»

1Azokban a napokban kezdett Keresztelő János prédikálni Júdea pusztájában: 2Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa! »

Máté evangéliuma 4. fejezet

Jézus megkísértése (Mk 1,12-13Lk 4,1-13»
Jézus prédikálni kezd (Mk 1,14-15Lk 4,14-15»
Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20Lk 5,1-11Jn 1,35-51»
Jézus tanít és gyógyít (Mk 3,7-12Lk 6,17-19»

1Akkor elvitte Jézust a Lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. 2Miután negyven nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. »

Máté evangéliuma 5. fejezet

A HEGYI BESZÉD – Bevezetés »
Kik a boldogok? (Lk 6,20-23»
Só és világosság (Mk 9,50; 4,21Lk 14,34-35; 8,16; 11,33»
A törvény magyarázata »

1Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. 2Ő pedig megszólalt, és így tanította őket: »

Máté evangéliuma 6. fejezet

Az adakozás »
Az imádkozás (Lk 11,1-4»
A böjtölés »
Az igazi kincs (Lk 12,33-34»
A test lámpása (Lk 11,34-36»
Isten és a mammon (Lk 16,13»
Isten gondviselése (Lk 12,22-31»

1Vigyázzatok: kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, csak azért, hogy lássák azt, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. 2Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. »

Máté evangéliuma 7. fejezet

A képmutató ítélkezés (Lk 6,37-38.41-42»
A szent dolgok megbecsülése »
Az imádság meghallgatása (Lk 11,9-13»
Az aranyszabály (Lk 6,31»
Szoros kapu, keskeny út (Lk 13,23-24»
A hamis próféták (Lk 6,43-44»
Isten akaratának cselekvése (Lk 6,46; 13,26-27»
Aki kősziklára épít (Lk 6,46-49»
A Hegyi Beszéd vége »

1Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! 2Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. »

Máté evangéliuma 8. fejezet

Jézus meggyógyít egy leprást (Mk 1,40-45Lk 5,12-16»
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10Jn 4,46-53»
Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mk 1,29-31Lk 4,38-39»
Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 1,32-34Lk 4,40-41»
Jézus követése (Lk 9,57-60»
Jézus lecsendesíti a tengert (Mk 4,35-41Lk 8,22-25»
Jézus meggyógyít két gadarai megszállottat (Mk 5,1-20Lk 8,26-39»

1Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, 2és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. »

Máté evangéliuma 9. fejezet

Jézus meggyógyítja a bénát (Mk 2,1-12Lk 5,17-26»
Jézus elhívja Mátét (Mk 2,13-17Lk 5,27-32»
Jézus tanítása a böjtről (Mk 2,18-22Lk 5,33-39»
A vérfolyásos asszony meggyógyítása – Jairus leányának feltámasztása (Mk 5,21-43Lk 8,40-56»
Jézus meggyógyít két vakot (Mt 20,29-34Mk 10,46-52Lk 18,35-43»
Jézus meggyógyítja a megszállott némát (Mt 12,22-24Mk 3,22Lk 11,14-15»
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34Lk 10,1-2Jn 4,35»

1Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 2És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. »

Máté evangéliuma 10. fejezet

Jézus kiküldi tizenkét tanítványát (Mk 6,7-11Lk 6,13-16; 9,1-5; 10,1-12»

1Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. 2A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András és Jakab, Zebedeus fia és testvére, János, »

Máté evangéliuma 11. fejezet

Keresztelő János kérdése és Jézus válasza (Lk 7,18-30»
Jézus kárhoztatja a meg nem térő városokat (Lk 10,13-15»
Jézus hálaadása és hívó szava (Lk 10,21-22»

1Amikor Jézus elmondta parancsait a tizenkét tanítványnak, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. 2János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus cselekedeteiről, elküldte tanítványait, »

Máté evangéliuma 12. fejezet

Kalásztépés szombaton (Mk 2,23-28Lk 6,1-5»
Jézus meggyógyítja a sorvadt kezűt szombaton (Mk 3,1-6Lk 6,6-11»
Jézust Belzebub szövetségesének mondják (Mk 3,22-30Lk 11,14-23; 12,10Mt 9,32-34Lk 6,43-45»
Jézustól jelt kívánnak (Lk 11,16; 11,29-32; 11,24-26Mt 16,1-4Mk 8,11-12»
Jézus igazi rokonai (Mk 3,31-35Lk 8,19-21»

1Abban az időben Jézus gabonaföldeken ment át szombaton, tanítványai pedig megéheztek, és kalászokat szakítottak le, és azt ették. 2Amikor ezt meglátták a farizeusok, szóltak neki: Íme, tanítványaid olyat tesznek, amit szombaton nem szabad. »

Máté evangéliuma 13. fejezet

A magvető (Mk 4,1-20.25Lk 8,4-15.18»
A búza és a konkoly »
A mustármag és a kovász (Mk 4,31-34Lk 13,18-21»
A búza és a konkoly példázatának értelme »
Az elrejtett kincs, az igazgyöngy és a háló »
Jézus Názáretben (Mk 6,1-6Lk 4,16-30Jn 6,42; 4,44»

1Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján, 2de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült; az egész sokaság pedig a parton állt. »

Máté evangéliuma 14. fejezet

Keresztelő János halála (Mk 6,14; 6,17-29Lk 9,7-9; 3,19-20»
Ötezer ember megvendégelése (Mk 6,34-44Lk 9,10-17Jn 6,1-15»
Jézus a tengeren jár (Mk 6,45-52Jn 6,16-21»
Jézus sok beteget meggyógyít (Mk 6,53-56»

1Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta, hogy mit beszélnek Jézusról, 2és ezt mondta szolgáinak: Ez az ember Keresztelő János, ő támadt fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatevő erők. »

Máté evangéliuma 15. fejezet

Jézus tanítása a tisztaságról (Mk 7,1-23»
A kánaáni asszony (Mk 7,24-30»
Négyezer ember megvendégelése (Mk 7,31-37; 8,1-10»

1Akkor farizeusok és írástudók mentek Jeruzsálemből Jézushoz, és ezt mondták: 2Miért szegik meg tanítványaid a vének hagyományát? Amikor ugyanis étkeznek, nem mossák meg a kezüket. »

Máté evangéliuma 16. fejezet

A farizeusok jelt kívánnak (Mk 8,11-21Lk 11,16-29; 12,1Mt 12,38-39»
Péter vallástétele (Mk 8,27-30Lk 9,18-21»
Jézus először szól nyíltan haláláról és feltámadásáról (Mk 8,31-33Lk 9,22»
Jézus követése (Mk 8,34-9,1Lk 9,23-27»

1A farizeusok és a szadduceusok odamentek, hogy kísértsék őt, és kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. 2Ő azonban így válaszolt nekik: Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. »

Máté evangéliuma 17. fejezet

Jézus megdicsőülése (Mk 9,2-13Lk 9,28-36»
A holdkóros fiú meggyógyítása (Mk 9,14-29Lk 9,37-43a»
Jézus másodszor szól haláláról és feltámadásáról (Mk 9,30-32Lk 9,43b-45»
Jézus megfizeti a templomadót »

1Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét, Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. 2És szemük láttára elváltozott: arca fénylett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. »

Máté evangéliuma 18. fejezet

A kisgyermek példája – Botránkozás és botránkoztatás (Mk 9,33-37.42-48Lk 9,46-48; 17,1-2»
Az eltévedt juh (Lk 15,3-7»
Testvériség a gyülekezetben (Lk 17,3»
A gonosz szolga »

1Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle: Ki a nagyobb a mennyek országában? 2Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, »

Máté evangéliuma 19. fejezet

Kérdés a házassági elválásról (Mk 10,1-12Mt 5,31-32Lk 16,18»
Jézus megáldja a gyermekeket (Mk 10,13-16Lk 18,15-17»
A gazdag ifjú (Mk 10,17-27Lk 18,18-27»
A tanítványok jutalma (Mk 10,28-31Lk 18,28-30»

1Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, elhagyta Galileát, és elment Júdeának a Jordánon túli vidékére. 2Nagy sokaság követte, és ott meggyógyította őket. »

Máté evangéliuma 20. fejezet

A szőlőmunkások »
Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról (Mk 10,32-34Lk 18,31-34»
Zebedeus fiainak kérése (Mk 10,35-45Lk 22,24-27Lk 12,50»
A két jerikói vak meggyógyítása (Mk 10,46-52Lk 18,35-43»

1Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. 2Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. »

Máté evangéliuma 21. fejezet

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11Lk 19,28-38Jn 12,12-19»
Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19Lk 19,45-48Jn 2,13-22»
A fügefa elszáradása (Mk 11,12-14.20-24»
Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27-33Lk 20,1-8»
A két testvér példázata »
A gonosz szőlőmunkások (Mk 12,1-12Lk 20,9-19»

1Amikor közeledtek Jeruzsálemhez, és Bétfagéba, az Olajfák hegyéhez értek, Jézus előreküldte két tanítványát, 2és ezt mondta nekik: Menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám! »

Máté evangéliuma 22. fejezet

A királyi menyegző (Lk 14,15-24»
Az adópénz (Mk 12,13-17Lk 20,20-26»
Kérdés a feltámadásról (Mk 12,18-27Lk 20,27-40»
A nagy parancsolat (Mk 12,28-34Lk 10,25-28»
Krisztus Dávidnak Fia és Ura (Mk 12,35-37aLk 20,41-44»

1Jézus ismét példázatokban beszélt hozzájuk: 2Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának. »

Máté evangéliuma 23. fejezet

Jézus beszéde az írástudók és a farizeusok ellen – (Mk 12,37b-40Lk 20,45-47; 11,37-52»
Jézus panasza Jeruzsálem ellen (Lk 13,34-35»

1Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz: 2Az írástudók és a farizeusok Mózes törvényhozó székében ülnek. »

Máté evangéliuma 24. fejezet

Jézus jövendölése a templomról (Mk 13,1-2Lk 21,5-6»
A nagy megpróbáltatás ideje (Mk 13,3-20Lk 21,7-24Mt 10,17-22»
Az Emberfia eljövetele (Mk 13,21-37Lk 17,23-27.34-37; 21,25-31; 12,39-40»
Az okos és a gonosz szolga (Lk 12,42-46»

1Amikor Jézus kijött a templomból, és tovább akart menni, odaléptek hozzá a tanítványai, hogy megmutassák neki a templom épületeit. 2Ő azonban így szólt hozzájuk: Látjátok mindezt? Bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. »

Máté evangéliuma 25. fejezet

A tíz szűz »
A talentumok (Lk 19,12-27»
Az utolsó ítéletről »

1Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 2Öt közülük balga volt, öt pedig okos. »

Máté evangéliuma 26. fejezet

Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2Lk 22,1-2Jn 11,47-53»
Jézus megkenetése Betániában (Mk 14,3-9Jn 12,1-8»
Júdás elárulja Jézust (Mk 14,10-11Lk 22,3-6»
Az utolsó vacsora (Mk 14,12-25Lk 22,7-231Kor 11,23-25»
Az Olajfák hegyén (Mk 14,26-31Lk 22,33-34»
A Gecsemáné-kertben (Mk 14,32-42Lk 22,39-46»
Jézus elfogatása (Mk 14,43-52Lk 22,47-53Jn 18,3-11»
Jézus a nagytanács előtt (Mk 14,53-65Lk 22,66-71Jn 18,12-14.19-24»
Péter megtagadja Jézust (Mk 14,66-72Lk 22,54-62Jn 18,15-18.25-27»

1Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz: 2Tudjátok, hogy két nap múlva lesz a páska ünnepe, és az Emberfia átadatik, hogy megfeszíttessék. »

Máté evangéliuma 27. fejezet

Jézust átadják Pilátusnak (Mk 15,1Lk 23,1Jn 18,28-32»
Júdás halála (ApCsel 1,16-20»
Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5Lk 23,1-5Jn 18,33-38»
Jézus és Barabbás (Mk 15,6-15Lk 23,17-25Jn 18,39-40; 19,4-16»
Jézus megcsúfolása (Mk 15,16-19Jn 19,1-5»
Jézus megfeszítése (Mk 15,20-32Lk 23,26-39Jn 19,16-24»
Jézus halála (Mk 15,33-41Lk 23,44-49Jn 19,28-30»
Jézus temetése (Mk 15,42-47Lk 23,50-55Jn 19,38-42»
A sír őrzése »

1Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra adják őt. 2Azután megkötözték, elvitték, és átadták Pilátusnak, a helytartónak. »

Máté evangéliuma 28. fejezet

Jézus feltámadása (Mk 16,1-11Lk 24,1-12Jn 20,1-18»
Az őrség megvesztegetése »
Az apostolok kiküldése (Mk 16,15-16»

1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. 2És íme, nagy földrengés támadt, mert az Úr angyala leszállt a mennyből, és odalépve elhengerítette a követ, és leült rá. »

Kapcsolódó téma: http://mitmondabiblia.hu/mit-jelent-a-biblia-szo-a-biblia-elnevezes-eredete-jelentese/