Mit mond a biblia a félelemről? Nagyon érdekes dolog, hogy a bibliában a félelem ellentéte nem a bátorság, hanem a szeretet és a hit….

MIT MOND A BIBLIA A FÉLELELEMMEL KAPCSOLATBAN? TANÍTÁS A FÉLELEMRŐL

Jozsué 1/8-9 „ El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz.
Avagy nem parancsoltam-e meg néked: légy bátor és erős! Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr a Te Istened mindenben, amiben jársz.”

Isten velünk van, velünk jár, ne félj, ne rettegj, Ő biztosít az Igében minket az Ő hűségéről.

Mi is a félelem? Görögül: Phobos, magyarul: fóbia, amely erőteljesebb lesz, minél többet gondolkodunk rajta, jelentése: menekülés, megfutamodás, rémület, rettegés. A félelem mindig kívülről jön, és szinte az ember lába földbe gyökerezik. Mitől félhetünk? Embertől, ismeretlen körülményektől, Istentől, szegénységtől, haláltól, betegségtől, és minél többet forgatjuk a gondolatunkban, annál inkább felerősödik ez a szellemiség az életünkben.
A félelem nem jó, a földön két törvény működik, a sátán törvénye, amely, a bűn és a halál törvénye, és Isten törvénye a szeretet törvénye. Jézus megváltott minket a törvény átkától, átokká lévén értünk.

Galata 3/13-14. Ő átokká lett érettünk, mi nem beszélünk átkokról, bármi is közeledne hozzánk, a szeretet minden vétket elfedez, nem válhat részünké, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megváltott a bűn, és a halál törvényétől.

Az Újszövetség egyetlen parancsolata a SZERETET, amely képes arra, hogy minden vétket elfedezzen.
János 13:34. “Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.”

Isten megparancsolta, hogy mi ne féljünk. Jézus az út az igazság az élet, és Jézus egy jobb utat mutat nekünk, ha a földi sátorházunk elbomlik, menetelünk van az Atyához, ezért, a haláltól való félelmet ki kell magunkból plántálni, mert hitölő hatása van!
Két törvény van a földön: 1. A bűn és a halál törvénye, 2. Szeretet törvénye
Azért megyünk ki-e széles világra és hirdessük az Evangéliumot, hogy az emberek szabaddá váljanak. Sokat jártunk kórházakba, és sok embert félelemben találtunk, az ördög azzal ijesztgette őket, hogy a tűzben fognak égni! Sokan kaptak szabadulást, az Igehirdetés által, és aki elfogadta Jézust, a Róma 10/8-10 alapján, az nem kerülhet tűzbe!

Róma levél 10/8-10. „De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk, pedig vallást az üdvösségre”

Hálásak vagyunk Istennek, hogy megszabadított minket a bűn és a halál törvényétől!
Jézus megszabadított a bűn és a halál törvényétől, örök életet, egészséget, boldogulást, jólétet hozott nekünk. Az ellenség megpróbál kihozni a félelmeink által a hit útjáról, hogy ne tudjunk belépni Isten áldásaiba, a gyógyulásba, a békességbe, a nyugodalomba.
A félelem megkísérti az embereket, félnek a keresztények is, pedig Isten oldalán fejlődés, gyarapodás, a jó és tökéletes ajándékok, a szellemi áldások, a sátán fegyvere az, hogy a körülményeink, által megfélemlítsen, szeretetlenségbe, viszálykodásba, bűnbe, és aggodalomba vigyen mindenkit. Azt akarja, hogy aggódjál a házad, a tested, a családod, a tolvajok, a karriered miatt. A nyugtalanság, az aggodalom, a gyűlölködés nem Isteni ajándék, Jézus oldalán vannak a Szellem gyümölcsei: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, ezek ellen, nincs törvény! /Galata 5/22-23/

Ma arról szeretnék beszélni, hogy ne féljetek, sem az emberektől, sem a körülményektől, mert megparancsoltatott nékünk az Igében, hogy bátrak legyünk. A hit mindig bátor, hitben minden lehetséges a hívőnek!
Az ellenség el akarja lopni a hitedet, az örömödet. A legtöbb ember, amikor szembenézz a félelemmel, elveszti az örömét, mert az ellenség azt akarja, hogy magadra, és a körülményeidre tekints, a nehézségeidre, és nagyon féljél, de ki, és mit árthat néked, és mit veszíthetsz el? A félelem, az ördögtől van, Isten oldalán, a hit, a szeretet, a bátorság, a mai időkben, megsokasodott a gonoszság, meghidegült a szeretet az emberek szívében. Közönyösekké és érdektelenné váltak az emberek Isten iránt, másrészt, egymás irányába is.
Félelem veszi körül a társadalmakat, mindenki fél valamitől, az áremeléstől, a boldogtalanságtól, a haláltól, a betegségtől, a pozíciója elvesztésétől, az atomháborúktól, az árvizektől, az éghajlati változásoktól.
A félelmeink a képzeletünkben léteznek, kívülről vesznek körül, meg kell ismernünk Isten Igazságát, hogy szabaddá váljunk, mert Isten Igéje tud minket szabaddá tenni!
János ev. 8/32. „És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket”

Még a keresztényeket is a hit helyett sokszor a félelem szelleme veszi körbe. Hogyan jönnek a félelmek hozzánk? Úgy, hogy helytelen dolgokra tekintünk, a félelmeink kezdenek győzni, és hitetlenségbe kerülünk.
Mi nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mi hitben járunk, és nem látásban
”2 Korintus 4/18.” Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra: mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók”
Máté 14/30-31 „De látva a nagy szelet, megrémüle: és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram ments meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és monda néki: Kicsinyhitű, miért kételkedél?

Jézus a tengeren jár, Péter követni akarja, de közben a körülményeire tekintett, látta a szelet, a hullámokat, elkezdett süllyedni, megfélemlett, a szívében kételkedés jött, talán mégsem tudok, én járni a tengeren! Péter az Úr helyett a hullámokra tekintett, a félelem úgy tudta megkísérteni, hogy a rossz dolgokra tekintett Péter, és így, a félelme erősebbé vált, mint a hite, így van ez ma is.
A hitnek van egy jellemvonása, meg tud nyugodni, minden körülmény között, akinek az érzelemvilága emelkedett, és zűrzavar van körülötte, a türelme elfogyott, fél a holnaptól, a mától, a haláltól, az nincs hitben. Péter pl. a kivégzése napján tudott aludni, hitben volt, ki is szabadult!

Apostolok cselekedetei: 12/7-11. „ És ímé az Úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlöcben: és meglökvén Péter oldalát, felkölté őt, mondván: Kelj föl hamar! És leesének a láncok kezeiről.
És monda néki az angyal: Övezd fel magadat, és kösd fel saruidat. És úgy cselekedék. És monda néki: Vedd magadra felsőruhádat és kövess engem!
És kimenvén, követé őt, és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát.
Mikor pedig általmentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, mely a városba visz: mely magától megnyílék előttük: és kimenvén, egy utcán előremenének: és azonnal eltávozék az angyal tőle.
És Péter magához térve monda: Most tudom igazán, hogy az Úr elbocsátotta az Ő angyalát, és megszabadított engem, Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától”

Zsidó 2/15.”És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak”

Egy híres szolgáló egy súlyos műtét előtt állt, az orvos megkérdezte, mi lesz, ha nem éli túl a műtétet? Azt mondta, ezzel nem tudnak engem megijeszteni, mert a menny és az Úr Jézus Krisztus valóságos a számomra, nem lehet a halállal minket megijeszteni, mert ahova megyünk a földi életünk után, az a mennyország, ezért nem essünk pánikba!

Jézus, Jairusnak mondta: Ne félj, csak higgy! Márk 5/36. miért mondta ezt Jézus? Mert a félelem összezavarja a dolgokat, állj ellene, tagad meg! Nem válhat részeddé, mert ha a hit helyett félelembe kerülsz, az akadályozza, a hitéletünk növekedését, másrészt, az Urat, hogy végrehajtsa, amit szeretne elvégezni az életünkben.
Néhány példa a bibliából: akik félelembe estek:

Máté 25/24-28. ”Előjövén pedig az is, aki az egy tálentumot kapta, ezt monda: Uram tudtam, hogy te kemény ember vagy, aki ott is aratsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová magot nem szórtál:
Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentumodat a földbe: ímé, megvan ami a tiéd.
Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová magot nem szórtam:
El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál: és én megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.
Vegyétek el azért tőle, a tálentumot, és adjátok annak, akinek tíz tálentuma van.”

Az ember hibát követett el, félt, és félelmében nem merte befektetni a pénzét, ezért kárt vallott, ha téged is a félelmek vezérelnek, akkor rossz irányt fogsz venni, rossz időzítésed lesz, nem leszel a megfelelő időben, és helyen. Az ember félt a gazdájától, rosszul bánt a pénzével, nekünk mindennap, meg kell vizsgálni, hogy a döntéseink nem-e félelemből születtek-e? Mert abban a pillanatban, ahogy megnyitottad magadat a félelemnek, lehetetlen, hogy Istennek tetsszél.
Zsidó levél 11/6. „ Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni: mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat,akik Őt szorgalmasan keresik”

Nem jó, ha olyan döntést hozol, amit a félelem támogat. Hit kell ahhoz is, hogy valamit ne tegyünk meg, ha nincs itt az ideje! Hit kell ahhoz is, hogy elengedjünk valamit, ha itt az ideje! Hit kell ahhoz is, hogy csendben maradjunk, vagy alázatban, és ne a félelem irányítsa az életünket és a cselekedeteinket.
A félelem tudni akarja, mikor mi történik, és mindent kézben akar tartani, senki más nem vezetheti, nem teheti azt dolgot, csak te, ez nem hit, a félelem hatalomban akar lenni, uralni akarja a dolgokat, Például: hol voltál? Kivel beszéltél? Hol a férjem, hol a feleségem? Oh nem akarom, hogy beszélj azzal az emberrel, és ez mind FÉLELEM! 24 órában úgy sem vagy képes a másikat figyelni, ez nem hit. A hit nem gyakorol nyomást a másikra, nem teszi félelembe a másikat, mert ha már elkezdenek félni Tőled, akkor ott baj van! A szeretetben nincs félelem, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár.

Nem aggodalmaskodom semmi miatt, nem kell nekem mindent leellenőriznem, hanem inkább szellemibbé, szeretetteljessé kell válnunk, mert az emberek ott szeretnek lenni, ahol szeretik őket, és ahol szeretik az embereket, ők is viszont szeretnek, és nincs félelem, mert ha elkezdünk egymástól félni, az nem hit!

Mitől féltek a farizeusok? Lázár feltámasztása után megijedtek Jézustól, féltek, hogy elvesztik az embereket, hogy neki fognak hinni az emberek, és a helyet is elvesztik, ezért inkább Jézus vesszen el!
A félelemben hozott döntések ajtót nyitnak az ördögnek, a félelem meglopja a hitedet, kiszorítja, mindegy, hogy mióta jársz az Úrral.
Galata 2/12. Mert mielőtt némelyek odajöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett: mikor pedig odajöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól”

Péter kiváló keresztény volt, aki sokat tett az Úrért, még az árnyékában is meggyógyultak a betegek. Nézzük csak meg, elkülönítette magát, mert, félt!
Az egész világ félelemben van, a tanítványok is féltek.

Márk 4/38-40. Ő pedig a hajó hátulsó részében a fejaljon aluszik vala. És fölkelték Őt és mondának néki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? Jézus megdorgálta a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némul el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség.
És monda nékik: Miért vagytok ily félénkek? Hogy van, hogy nincs hitetek?”
Péter mondta: Nem törődsz velünk? Ez súlyos kérdés, mert az Úr szeretetét kérdőjelezzük meg, a tanítványokat elhagyta a hitük, mert félelemmel voltak telve! Rosszul szóltak a csónakban, Az Úr szeretetét megkérdőjelezték, elhagyta a hitük őket, vádaskodni kezdtek. Az ördög eltorzít dolgokat, és ha ezt beengeded, démonikus hatás fog körbevenni, oh ezt már rég meg kellett volna tennie az Úrnak, vagy xy-nak és nem tette meg!
Mit nem tettek meg nekünk? Ha büszkék és kevélyek vagyunk, az nem fog elvezetni, a hit útjára, a győzelembe, ha félsz, és azt hiszed, oh, mindenki rólad beszél, vesd az Úrra a gondjaidat, a szívedre hallgass, ne a sirató asszonyokra, a pletykálkodókra, figyelj oda, kikkel veszed magadat körbe, ne félj, és ne rettegj, mert az Úr veled jár mindenben!

1 János 4/18. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet,
Mert, a félelem gyötrelemmel jár: aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben”

Jézus Jairus házánál kizavarta a zűrzavart okozókat, a siránkozókat, a jajgatókat, akik elsiratták a lányát, vigyázz, arra, hogy kikkel társulsz. Ha te aggodalmaskodsz és félsz, az emberek nem szeretnek majd körülötted tartózkodni.
Ugyanígy nem jó társulni a hitetlenekkel. Jézus békét adott nekünk, hitet, és szeretet hozott a világnak. A hit Isten erejének a forrása, a félelem, pedig a sátán erejének forrása. Ha elkezdesz az emberektől félni, vizsgáld meg magadat, hogy miért nem jársz velük szeretetben, mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és gyötrelmet, hordozz magában a félelem.

2.Timótheus 1/7.”Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét”

Lukács 1/74. „Hogy megszabadulván a mi ellenségeink kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki”
Ha elkezdünk az emberektől félni, akkor attól félünk, hogy az illető mit árthat nékünk, és elkezdünk élni az emberekért, nekünk pedig Istenért kell élni. „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr” Jeremiás 17/7.

Az emberektől való félelem tőrt vet. Zsoltárok 27/1. „Az Úr az én világosságom és üdvösségem: Kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: Kitől remegjek?
Ésaiás 51/12-13. „Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz
halandó embertől? Ember fiától, aki olyan lesz, mint a fű?
Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől, a te életed nem emberektől, Istentől függ, Ő tart meg téged! Isten örökké megmarad, mi Istentől félünk! Jézus hatalmas árat fizetett a mi békességünkért, a mi örömünkért, a szeretetért, a szívünkbe örök életet adott. Az emberek azok, akik az Igét elferdítik, és a hústestükre hallgatnak inkább. Jézus kifizette a megigazulásunk árát, és meg kell értenünk, hogy a megigazulásban benne van maga Isten, és az Ö tulajdonságai, elsősorban a szeretet, hiszen az Ő képére és hasonlatosságára lettünk teremtve. Az ő jellemvonásaira kell elváltoznunk hitről, hitre, dicsőségről, dicsőségre Jézus átokká lett érettünk, nekünk nem kell félni senki átkától, nem lehet elátkozni, azt, amit Isten megáld, az ok nélkül való átok, amúgy is visszaszáll, ahonnan jött. Sok telefont kapunk, hogy imádkozzunk, mert átok alatt érzik magukat az emberek, sok rossz van körülöttük, kérik a segítségünket, az első, amit kérünk tőlük, hogy fogadják el az Úr Jézust Megváltójuknak, hogy beléphessenek abba kegyelmi ajándékba, amit Jézus hozott el a világnak, az Ő véráldozata által, az örök életet, a megváltás kegyelmét, amely felszabadít a bűn alól. Jézus átokká lett érettünk, és nekünk van egy magasabb rendű Szellemi törvényünk, és parancsolatunk, a SZERETET! Mit árthatnak egy szerető szívnek? Jézus életet és szeretetet hozott el a világnak, igaz e világ istene, itt van a földön, és megpróbálja meglopni, Isten ajándékait.

János 10/10. „ A tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon és öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek”

Az ördög a tolvaj, aki lop, öl, pusztít, nem Isten teszi ezeket a gonosz dolgokat, a tolvaj akar megfélemlíteni mindenkit, a körülményei által, de Jézus azért jött, hogy szabaddá váljunk, hogy bővölködjünk! Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk.

A hit szeretet által működik, és be kell építenünk a szívünkbe a hit bátorságát. Az Igét meg kell ismerni, hogy mindenki szabaddá váljon, és ne féljen, Isten büntetésétől, mert nem Ő teszi a rosszat az emberekre, a „tolvaj” Istennek gondja van az Ő Igéjére, hogy beteljesítse azt, a hatalmunkat kell gyakorolni.

Máté 28/18. „Jézusnak adatott minden hatalom, mennyen és földön”

Jézus ránk hagyta a hatalmát, hogy mi gyakoroljuk itt a földön, hiszen Ő most a Mennyei Atya jobbján ül, ha mi megkaptuk Jézus hatalmát, társörökösként, akkor miért félünk a körülményektől, emberektől?
Isten megparancsolta, hogy ne féljünk, Jozsué 1/9.
Hozzánk tartozik a hatalom és a hivőnek kell valamit tenni az ördöggel, bár mi nem vagyunk ördögtudatúak, és nem magasztaljuk fel a hitpróbákat, és a nehézségeket, és problémákat, mert Jézushoz tartozzunk, és mi a győzedelmes gyülekezet vagyunk! Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus minden félelmünknél és problémánknál nagyobb, mi Őrá tekintünk, Ő a mi forrásunk!
Az ördög le van győzve, minden megfélemlítésével, nekünk a hivő hatalmát kell gyakorolnunk.
Márk ev. 16/17. „Az Én nevemben ördögöket űznek” Isten gyermekének nem kell félniük,, mégis a keresztények többsége is fél, aggodalmaskodik, ne engedd be ezt a félelmet, mert gyötrelemmel jár, keresd inkább az Urat.

Zsoltárok 34/4. Kerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem”

A Zsoltáros szerint az Úr kiment minden félelemből, kétségből, csak Őt keressük, Ö a mi forrásunk! A félelemben kötés van, az ördög akarja, hogy féljél, de te a Fiúság Szellemét kaptad, a félelem helyett. Ne félj, és ne rettegj, tisztázd le magadban, ezt, nem Istentől kaptad, mert ez nem jó ajándék, mert gyötrelemmel jár, a félelem ellened dolgozik, mert levissz a hit útjáról mindig egy kicsivel fog megilletni, jaj meg ne fogd, meg ne illesd, mi is fog történi ilyenkor?

A hit az mindig felemel, és a segítségünkre lesz, a félelem mindig a kétséget, fájdalmat, és legyözöttséget hozz létre.
A szeretetben béke, öröm van, ha gyötrödünk, valami félelem miatt, meg kell vizsgálni magunkat, miért félünk? Vissza kell mennünk az első szeretethez, Jézushoz, Ő mérlegelés nélkül, aggódás nélkül, és nem nyereségvágyból adta oda az életét, hanem SZERETETBŐL.
A sátán fegyvere, hogy féljél, hogy féljünk, akik repülnek, a gépen kapnak megfélemlítést, az áremelések miatt egész Magyarország félelemben van, a kőolaj miatt, egész Európa retteg! A közelkeleten az nukleárisháború veszélye, és a háborúzás félemlíti meg az embereket. A Távolkeleten, a cunamik, a földrengések, a viharok, a természeti katasztrófák sokkolják az embereket a Föld fél, az ördög haraggal teljes, úgymond kevés az ideje, a földrengések is figyelmeztető jelek, a
Zsidó levélben a 12/26 szerint „Még egyszer megrázom a nemcsak a földet, hanem az eget is.” A félelem mint, ragályos betegség úgy terjed, és az emberek nem ismerik a Szentírást.
Isten figyelmeztető és intő jeleit nem veszik tekintetbe, sem az Ő küldötteit, közöny, érdektelenség van az emberek között, Isten pedig azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek, mert Isten akarata, hogy megtérjenek az emberek, és segítségül hívják az Urat, míg nem késő!

Pál hajótörést, szenvedett, Isten azt mondta, nekik jó reménységben legyetek férfiak! Nem vesztette el a hitét, a hit Isten erejének a forrása, és segít legyőzni a félelmeinket, a kétségeinket, csak az Evangélium terjedésével lehet legyőzni az ismeretlen, és félelmet keltő dolgokat, A hitünk Isten Igéjéből fakad! Még a keresztények is megkérdezik néha, vajon leszek-e valaha áldott, boldog, fogok-e valaha örülni? Igen az Ige garantálja nekünk ezeket a jó dolgokat. Az Úr öröme a mi erősségünk, Isten megáldott minket minden Szellemi áldással, a mennyekből. Elő kell szólítani a jó dolgokat, a hit mindig előszólítja, ami még nincs meg. A félelem pedig mindig odavonzza azokat a dolgokat, amitől félünk!
Ne félj, inkább bátorodjál, és figyelmeztesd magadat, minden helyzetben, hogy a bátorság a hitben van, a félelemben, pedig gyötrelem.
A múlt dolgaira sem jó állandóan visszatekinteni, mert félelmet és kötést fog hozni, hogy mit rontottunk el, és félni fogunk, hogy ma is elrontsuk. A jó dolgokért pedig hálát lehet adni Istennek.
Az ördögnek van egy eszköze, mellyel mozgósítja a démonikus erőket, hogy félelembe lépj, és rettegj, hol ettől, hol attól: Ki tud nekünk ártani? Mi készül ellenünk?

Máté 5/44. „Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket”

Szeressük az ellenségeinket, még akkor is, ha nincs a szívükben fogadó hit a mi szeretetünkre,
Az Ige azt mondja, hogy szeressük ezeket az embereket, és ne féljünk tőlük! Inkább a szeretetünkkel kell megáldani őket, és imádkozni értük, hogy Isten jósága megtérésre vezesse őket, és jöjjenek ki az ördög fogságából.
Miért kell szeretni az ellenségeinket?

Kárunkra lesz, ha mi ugyanolyanok leszünk, mint ők, akik a szájukra vesznek minket, és rosszat beszélnek rólunk, A szeretetünkkel meg kell áldani őket, mert az áldás egy magasabb rendű szellemi törvény, mert Istentől jön.

A gonosz, ami kijön a szájukból, az pedig tudjuk, honnan jön a tolvajtól, aki meglopja a mi és az ő békéjüket, és a szeretet utunkat, és az övékét is, mert használja őket a rosszra és befolyásolja. Mi szeretetben, akarunk járni és megőrizni a szánkat a hiábavalóságoktól, mert az irigység, a gyűlölködés, a harag, a neheztelés felett, csak a szeretet képes, eloltani azt a tüzet, ami a szájukból kijön, és képes eltávolítani a félelmet, hogy mit árthatnak neked! A szeretet mindenek feletti győzelmet tud hozni, ha az Igének nemcsak hallgatói, hanem cselekvői is vagyunk.

Mi Isten gyermekei vagyunk, és szeretetből születtünk újjá, és ebben akarunk fejlődni, és nem a félelemben, és a gonoszban, az ő befolyásában, vagy a test akaratában, mert a testünk mindent akar, mi Isten kegyelmében, hitében, és szeretetében akarunk növekedni, az Igazság által.

Isten kéri, hogy szeressük az ellenségeinket, és ezt megtesszük, mert ha nem, magunknak ártunk vele. Mi a szeretet egy magasabb szintű útjára akarunk lépni, a szeretet, fejlődést, növekedést, fog hozni az életünkben, hitbeli növekedést: épülünk a szentséges hitünkben, és a hit szeretet által müködik, és kiszorítja a félelmeket, és így válunk szabaddá, dicsőség Istennek.
Keressük Isten arcát és az Ő Igazságát, és mindaz megadatik nékünk. Jézus az ajtó előtt áll és zörget, de sokan nem hallják meg, nekünk meg kell hallani Isten bátorítását, és vezetését, és kitartással futni meg az előttünk lévő küzdőtért. A félelem leállítja, a fejlődést a szeretet útján. Időt vesztünk, ha leállunk mérgelődni, ellenségeskedni, köpködni, haragudni, mert nem a célra tekintünk, és nem a szabályok szerint futunk, ezért a célba érésünk akadályozva van.

Zsidó lev:13/8. „ Jézus tegnap ma és mindörökké ugyanaz”

Az ellenség képes arra, hogy az elmédbe küldött gondolatok által leállítsa a futásodat, hogy ne tarts ki, nem érdemes. Isten jó és érdemes kitartni, és Isten ki tud téged szabadítani a félelem rabságából, sírj fel hozzá:
Uram, megnyitottam magamat a félelemnek, elengedem a szívemből a neheztelést, a haragot, megbocsátok, többet, nem akarok félni. Megőrzőm magamat a szívemet, a számat, mert Isten mérőpálcáját el akarom kerülni, és az Ő ítéletét. Nem akarok beteg lenni, félni, Az Úré a bosszúállás Ő megfizet mindenkinek a maga cselekedete szerint.
Rávetjük a sérelmeinket, és az érzelmeinkre gyógyulást kérünk, ezek csak pillanatnyi dolgok, nem örökkévalók.
Az Úré a bosszúállás Ő megfizet, és az Úr közel, én tudom, hogy kinek hiszek! Soha ne vágj vissza, mi nem akarunk félni az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól, eleshetnek mellőlünk ezren, jobb kezünk felől tízezren, hozzánk nem is közelit.
Nem félünk, hanem hiszünk és szeretünk, mérlegelés nélkül, szeretjük az ellenségeinket is , nekik is vannak jó tulajdonságaik, csak éppen nem felénk mutatják ki, Áldja őket Isten!

Mi a jobbik utat választjuk, ezekben az utolsó időkben, az emberek bántják egymást, könnyen megsértődnek. A családokban, testvérek között már gyermekkorban elkezdődik az irigység, a féltékenység a Káini szindróma, ami szintén félelemhez vezeti el az embereket, mert pl. a testvérek elkezdenek attól félni, hogy a másik testvér többet kap a mamától, akár szeretetet, pénzt, ő a kedvenc, és elkezdődik: az irigység, féltékenység, ki kap többet, ezért gyötrődnek és megsérülnek. Az egész életükre hatással van, azt csak a psychológusok tudnák megmondani, mennyi lelki sérült emberrel foglalkoztak emiatt.

Az egész világnak meg kell ismerje az Úr Jézus Krisztust, és az Ő örök önzetlen szeretetét, és abban járni és továbbadni, mert mindenkinek szüksége van a szeretetre, szűkölködik a világ a szeretetben, koldusok.

Sokan kaptak elhívást, hogy kivigyék az Evangéliumot, hogy megismerjék az emberek, ezt a nélkülözhetetlen erőt, amely a megváltásban rejlik, a fényt, az örök életet, a szeretetet, mely képes kiűzni a félelmeket.
Mária a jobbik részt választotta, aki leült Jézus lábai elé. és az Igazságot hallgatta, az pedig bátorságba, a szeretetbe vezette Őt. Lukács 10/42.
Az irigység megsokasodott a mai időkben, ez a hústest kívánsága, a másik füve mindig szebb, zöldebb, a másik ember élete jobb, mint az enyém, oh, milyen szerencsés, én mikor fogom ezt elérni? És félelembe kerülnek, mert nem látják az utat, hogyan jussanak el arra az életre, szintre, amilyen a másik emberé.
Az átlagfeletti életet élő embereket ellenségeskedés irigység, veszi körül, mert nem átlagosak, és félnek, szenvednek a társaiktól, a környezettől.
Ha keresztény vagy, maradj hitben, ne hátrálj meg, hogy mit árthatnak néked, tanuld az Igét, és légy bátor és erős, tarts ki, és győzzél.

Az ellenség nem kívánatos akadályokat készít neked és társaidnak, akik hűek akarnak lenni, az Úrhoz. A sátán nem akarja, hogy hű legyél, nem akarja, hogy eljuss az Igazság ismeretére, a környezet is megpróbál: oh ne menj a gyülekezetbe, ne tanulj, ne fejlődj! Isten pedig szeretné, hogy növekedj, és végezd be a futásodat, ne add fel félúton.
Sokan jól futottak, kicsoda gátolta meg őket? E világ istene, a pénz, a karrier, és más megtévesztése az ördögnek. Nekünk a kezdettől a végéig be kell futnunk a futásunkat, amire elhivattunk, és végig kell menni azon az úton, ahol Ő akarja, Ő övez fel erővel és képességgel a kitartásra, a hitnek a szép és jó harcára, hála érte az Úrnak

Az Úr elküld minket, hogy hirdessünk minden teremtésnek az Ő csodálatos dolgait, és minden időben alá kell vetnünk magunkat az Ő akaratának, ahova küld minket, oda megyünk, az „OTT” helyünket meg kell találnunk, minden időben, mert ott kapjuk meg az ellátást és az áldást, honnan tudjuk, hogy az „ott” helyünkön vagyunk először is a szívünk nem vádol, ezért bizodalmunk van Istenhez. Másodsorban pedig, Isten áldása kenete ránk árad. Jó példa erre Illés próféta szolgálata.

Isten elküldte Illést először a Kérit patakja mellé 1 Királyok 17/3-4 „Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett, mely a Jordán felé folyik.
És a patakból lesz néked italod: a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott.”
Illésnek a patakból volt itala, és a hollók táplálták, kenyérrel és hússal, ez volt az első állomás. Miután a patak kiszáradt, Isten Sareptába küldte, ahol egy özvegyasszony gondoskodott róla. 1 Királyok 17/9. „Kelj fel és menj el Sareptába, amely Szidonhoz tartozik, és légy ott: ímé, megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad”
1Királyok18/1.És sok idő multán, a harmadik esztendőben, az Úrnak beszéde Illéshez, menj el, mutasd meg magadat Ahábnak, és esőt adok a föld szívére.
Először a hollók táplálták Illést, majd az özvegyasszony gondoskodott róla, mindig volt ellátása, áldásban részesült, mert, mindig oda ment, ahova Isten küldte! Három év múltán elment Jeruzsálembe, Ahábhoz, amikor az özvegyasszonytól asszonytól eljött, az nem dobta meg Őt bosszúból kővel, nem szidalmazott, nem átkozódott, nem keresett ellene hamis tanúkat.

Isten elhívása megbánhatatlan, és nekünk követni kell az Ő tervét, célját, ebbe nem lehet megalkuvás, vagy érzelem!
Az Úr szava zeng, és ha hív minket, – ahogy Illést-, bármilyen kényelmes, szeretetteljes a hely, ahol vagyunk, megköszönjük a vendéglátást szeretettel, és megyünk az elhívásunk jutalma felé.

Növekedni akarunk, és ha a cipőnk szűkké válik, le kell cserélnünk.
Nem tagadjuk meg azokat, akik segítettek, mindig szeretettel gondolunk Rájuk. Isten sem tagadta meg az özvegyasszonyt, benne van a bibliában, és Illés sem.
A fizikai és a Szellemi életünk fejlődéssel jár, és ha nem követjük Isten tervét az életünkben, hiábavaló a futásunk!

Az “OTT” helyünk nem arra szól, hogy ahol kezdünk, ott is végzünk, bár sok esetben ez lehetséges. Isten a főnök, s ahova hív minket a szolgálat irányába engedelmeskednünk kell, mert ha hajlandók és engedelmesek vagyunk, akkor fogunk a föld javaival élni.

Isten a forrásunk. A szülő és gyermek kapcsolatokban is így van ez, ahogy a gyerekek felnőnek, kirepülnek, azért a szülők nem vetik meg őket, nem indítanak hadjáratot ellene, hamis vádakkal, nem szeplősítik meg őket, a saját gyümölcsüket nem kárhoztatják, nem meztelenítik le, nem mondják a szomszédnak, segíts kárhoztatni, haragudni, vádolni, válóleveleket írni!

A SZERETET a legfontosabb az életünkben, mert az sosem fogy el. Ha nálad elfogyott, akkor félelembe kerültél, és vizsgáld meg, hogyan segíthetnél magadon, Isten is megsegít, ha az Ő törvényét betartod. Vissza az első szeretethez! Ez tesz mindenkit helyre.

Illés a Kármelen hatalmas hőstettet vitt végbe Isten kegyelméből, tűzet hozott le az Égből, és megölte Baál profétáit. Ez után a hatalmas hőstett után Jezabel miatt megfélemlett, aki megfenyegette, megöli, Illés komolyan megijedt, és meg akart halni.

Elfáradt, és sebezhetővé vált, és ilyenkor a láthatókra tekintenek az emberek, és félelembe kerülnek 2 Korintusi levél 4/18.
Ez a hatalmas felkentje Istennek megfélemlett, de Isten kegyelme vele volt, és tovább vitte a Hórebig, majd onnan is tovább küldte Damaszkuszba 1 Királyok 19/15. Illés végül is tüzes szekéren ragadtatott el, most a mennyben van az „Ott” helye, hiszem hamarosan találkozunk vele!
Mert az Úr közel!
Illést sem kerülte el a félelem szelleme, és bármelyik hithőst is említeném, mindegyiket megkísértette, ahogy a ma emberét is. Pál apostol aki az Újszövetség 2/3-át írta, azt mondta:” kívül harc, belül félelem” 2 Kor.lev. /7/5./

Kívánom mindenkinek ezekben az órákban, hogy Isten hatalmasan használjon téged, és töltsd be Isten teljes akaratát, ne engedd, hogy bármi is visszahúzzon, kérd a Szent Szellemet, adjon erőt és kegyelmet, hogy győzelemmel végezd el a futásodat.
Ne állj meg, amíg teljes munkát nem végeztél!

A VILÁG KERESI A VÁLASZT, MELYET ISTEN BELÉD HELYEZETT, JOBB ELHASZNÁLÓDNI JÉZUSÉRT, MINT BEROZSDÁSODNI! AMEN

A fenti tanítást a ÜDVÖSSÉG HIRDETŐI VALLÁSI EGYESÜLET engedélyével közöltem szó szerint, teljes terjedelmében.