Bibliai versek, idézetek a barátságról – a Szentírás értékes útmutatást nyújt arról, hogy hogyan ismerjük fel azt, hogy ki az igazi barát, és hogy nekünk milyen baráttá kell válni. A bibliai versek tanácsot adnak arra vonatkozóan, hogyan bocsássunk meg másoknak, hogy kezeljük a kapcsolat során szerzett sérüléseket, és hogyan kezeljük barátainkkal a nehéz helyzeteket. Nézzük, mit mond a Biblia a barátságról!

Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.

(Példabeszédek 17:17)

Bibliai igék, igeversek a barátságról


Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

1 Thesszalonikaiak 5:11


Ne tévelyegjetek: „A rossz társaság megrontja a jó jellemet.”

1 Korinthusiak 15:33


13 Szenvedjétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valamelyikőtök panasza van valakire. Bocsássatok meg, ahogy az Úr is megbocsátott nektek.

Kolossé 3:13

Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki.

Prédikátor 4: 9-10


4Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a Mindenható félelmét.

Jób 6:14Az ÚR pedig jóra fordította Jób sorsát, miután Jób imádkozott barátaiért, és kétszeresen visszaadta az ÚR Jóbnak mindazt, amije volt.

Jób 42:10Az álnok ember viszályt támaszt, a rágalmazó szétválasztja a barátokat is. 

Példabeszédek 16:28 9Aki szeretetre törekszik, fátyolt borít a vétekre, de aki folyton arról beszél, elszakad a barátjától.

Példabeszédek 17: 924 Akinek megbízhatatlan barátai vannak, hamarosan tönkremegy, de van olyan barát, aki szorosabban ragaszkodik, mint egy testvér.

Példabeszédek 18:24


Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is.

Példabeszédek 27: 91 Milyen jó és kellemes, amikor Isten népe egységben él együtt!

Zsoltár 133: 110a testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

Róma 12:108Mindenekelőtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben, mert a szeretet sok bűnt elfedez. 9Legyetek egymás iránt vendégszeretők zúgolódás nélkül. 10Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: 

1 Péter 4: 8-10


17 A barát mindig szeret, és egy testvér a nehézségek idején születik.

Példabeszédek 17:1724Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, 25mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát!

Példabeszédek 22: 24-25

Jézus az igaz barát – hogy kell egy baráttal bánni?12Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. 13Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. 14Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. 15Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek. 16Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. 17Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.

János 15: 12-1731 Tégy másokkal úgy, ahogyan szeretnéd, hogy veled cselekedjenek

Lukács 6:31

Ima a barátokért és hála az az igaz barátságért


Uram Jézus, köszönöm, hogy nagyszerű barátokat adtál nekem, akik végig kísérnek a földi pályámon! Dicsérlek azokért az emberekért, akikkel megáldottál, azokért, akik mellettem állnak, hogy szeressenek, bátorítsanak, támogassanak és felemeljenek az élet minden próbáján keresztül. Annyira hálás vagyok, hogy nem egyedül kell élnem az életet, hanem adtál barátokat, akikre számíthatok, és akik számíthatnak rám nem csak jó időben, hanem akkor is, amikor mindenki elfordul a másiktól.

Imádkozom, hogy jelen legyetek baráti kapcsolataimban, hogy mélyebb közösségben éljük meg a harmóniát, ami a Mennyei Atyától származik. Imádkozom, hogy segíts megoldani minden bizonytalanságot vagy viszályt, és állítsd helyre a szétesett barátságokat.

Ahogy a te igéd mondja a Kolossé 3: 12-13-ban, felöltözöm magamra az együttérzést, a kedvességet, az alázatot, a szelídséget és a türelmet. Eldöntöttem, hogy türelmes leszek a barátaimmal szemben, és megbocsátok, mint ahogy Te is elengedtél nekem minden tartozást. Köszönöm a barátaimat, Jézus. Köszönöm, ahogyan felépítenek, és emlékeztetnek a jóságodra és hűségedre. Ámen.


Legszebb versek – idézetek a barátságról

József Attila: Miért mondottál rosszat nékem

Miért mondottál rosszat nékem?
Én nem bántottalak, barátom,
Hogyha valamiért haragszol,
Szívesen bocsánatot kérek
S szeretném, ha most velem jönnél,
Megnézzük majd a favágókat
S leheverünk együtt az erdőn,
Fejünk fölött hullámzanak a lombok,
Hűs tengerfenékről az eget nézzük,
Ahol meg zsenge felhők lombosodnak.
Ott nagy nyugalom karol majd belénk
És nékünk az most olyanigen jó lesz,
Háromszoros a jó, ha kettő kapja,
Azért szeretném, hogyha velem lennél,
Mig odahallik este a harangszó,
A bogáncsokat leszedjük egymásról
S hazaballagunk éppolyan fáradtan,
Miként a kapás, szótalan munkások,
Akik a földek békés erejébe
Százannyit termő magokat vetettek.