A világ legnépszerűbb könyve a Biblia. Honnan származik a „Biblia” szó, és mit is jelent valójában? NÉzzük meg a szó eredetét és az ezzelkapcsolatos érdekességeket.

A Biblia szó jelentése


Maga a Biblia szó szerint „könyveket” jelent, és a görög bíblos (βίβλος) szóból ered, amelynek jelentése „könyv”. Ugyanez a görög szó azt is jelenti, hogy „tekercs” vagy „pergamen”.

Maga a „biblos” szó valószínűleg egy Byblos nevű ősi kikötővárosból származik. A mai Libanonban található Byblos föníciai kikötőváros volt, amely papiruszexportjáról és kereskedelméről ismert. Emiatt az asszociáció miatt a görögök felvehették ennek a városnak a nevét, és átalakították, hogy megalkossák saját szavukat a könyvre. Sok ismerős szó, mint például a bibliográfia, a bibliofil, a könyvtár több nyelven (biblioteka) és még a bibliofóbia (a könyvektől való félelem) is ugyanazon a görög szószón alapul.

A Biblia tehát valójában nem könyv, hanem könyvek gyűjteménye. A Biblia azoknak a könyveknek a gyűjteménye, amelyeket a zsidóság és a keresztények többsége Istentől sugalmazottnak és ennek okán szentnek fogad el, tehát a hit és az erkölcs területén általános mércének tekint. A teljes Bibliát a hívők szent jellegűnek tartják, s ebből adódóan keresztény Szentírásnak is nevezik.

Hogyan kapta a Biblia ezt a nevet?


Érdekes, hogy a Biblia soha nem „Bibliaként” hivatkozik önmagára. Mikor kezdték tehát az emberek Biblia szóval nevezni ezeket a szent iratokat?

 Az i. sz. II. századtól fogva kezdték ezt a nevet a keresztények Istentől ihletettnek vallott iratgyűjteményükre alkalmazni. Az Ószövetségben egyedül Dániel próféta nevezi „könyvek”-nek a szent iratok gyűjteményét (Dn. 9:2). Az egyszerű név találóan fejezi ki, hogy e könyvnek a rendkívülisége nem külső, emberi formájában van: könyveket, látszatra más emberi művekhez hasonló írásokat tartalmaz. A Bibliát nevezik egyszerűen Írásnak, Írásoknak is. Jézus és az Újszövetség írói is használják ezt az elnevezést (Mk. 12:24; II. Tim. 3:16 stb.). Továbbá nevezik Isten Igéjének, Szentírásnak, Könyvek Könyvének is. Az „Isten Igéje” elnevezés a Szentírásból származik: Isten prófétákon keresztül közölt kinyilatkoztatásának megkülönböztető jelölésére szolgál. Lásd pl.: Dn. 9:2; Jn. 17:17; I. Pt. 1:23, 25. Ugyancsak a Szentírásból származik az „Úr könyve” név is, ami igen kifejező és jelentőségteljes. Lásd: Ésa. 34:16-ban. Eszerint a Biblia „Isten könyve” az embereknek.

A Biblia két fő részből áll: Ó- és Újszövetségből vagy Ó- és Újtestamentumból. A latin „testamentum” elnevezést a Vulgata (a Biblia latin nyelvű fordítása) nyomán használják. Közérthetőbb az Ó- és Újszövetség megjelölést alkalmazni, mivel nem végrendeletről van szó, amit a „testamentum” szó elsődlegesen sugall, hanem Isten Izráellel és a keresztény egyházzal kötött szövetségéről. (Vö.: II. Móz. 24:8; Mt. 26:28) Ugyanakkor a testamentum elnevezésnek is van értelme. Azt fejezi ki, hogy ezek az Írások szent hagyatékok, akár Izráelre vagy az őskeresztény egyházra gondolunk, akár pedig Isten meghagyatkozásának értelmezzük a kifejezést. Az Ószövetség az Izráel népével kötött szövetség keretén belül adott kinyilatkoztatásokat (Isten cselekedeteit és prófétái által közölt üzeneteit) örökíti meg. Az Újszövetség a keresztény egyházzal kötött szövetség keretén belül közölt kinyilatkoztatásokat (Jézus életét, az ősegyház tapasztalatait, az apostoli tanításokat, az egyház további útjára vonatkozó jövendöléseket) tartalmazza. Az Ószövetség 39, az Újszövetség 27 iratot tartalmaz, amelyek mintegy 1500 esztendő folyamán, az i. e. XV. századtól kb. i. e. 400-ig Izráel népe körében, és az i. sz. I. században az őskeresztény egyház körében keletkeztek.(biblia.hu)

Miért fontos a Biblia?


A Biblia hatvanhat egyedi és különálló könyvből álló gyűjtemény található – amelyek különböző időkből, különböző nemzetekből, különböző szerzőktől, különböző helyzetekből és több nyelveken születtek . Az a csodálatos a Bibliában, hogy bár 1600 évalatt készült el, az összeállított írások mind páratlan egységben szövődnek, és Isten igazsága és a Krisztusban való üdvösség felé mutatnak.

A könyvekről és a szerzőkről szólva fontos megjegyezni, hogy az első könyv, amelyet Gutenberg nyomdáján nyomtattak az 1400-as években, egy Biblia volt, amely ma is a legtöbbet nyomtatott könyv.