Nem véletlen, hogy eljutottál hozzám, hiszen azért vagyunk a világon, hogy segítsük egymást. Ezzel félig már meg is válaszoltam a „mi az élet értelme” kérdést. Az, hogy most keresel, az azért van, mert űr van a szívedben, bizonytalanság vagy teljes elkeseredés, hiszen sokszor olyan értelmetlennek és ridegnek tűnik minden.

Mi az értelme az életemnek?

Isten adja meg, hogy ne üres, lelketlen szavakat írjak most, mert túl fontos vagy ahhoz, hogy valami keresztény közhellyel engedjelek el.

Minden nap és perc lehet egy új élet kezdete, amíg lélegzünk. Akkor is, ha mindent elrontottunk.

Tapasztalatból tudom, hogy milyen az, amikor a rossz döntések miatt összeomlik körülöttünk a rendszer!

Nekem is volt kiút, és neked is van. A legnagyobb mélységben is meg lehet találni az élet értelmét.

Nekem az élet értelme, Krisztussal lenni, hozzá ragaszkodni. Ha magad alatt vagy, nem fogod látni, hogy a földi dolgok közül, bármi is megelégíthet. Ez nem is baj. El kell jutni oda, amikor rájössz, hogy az élet nem maga a földi létezés, hanem egy szemly, akiben minden fennáll. HA hozzá kapcsolódsz, és benne maradsz, akkot lesz életed, és megéled, hogy az élet értelme a kapcsolódás. Ha ezek túl elvontak, akkor hozok egy kis útmutatót, amit a Faithward honlapján található cikk ihletett.

Három lépés az élet értelmének és a céljaid megtalálásához a Biblia útmutatásai alapján

0. lépés – Hidd el, hogy értékes vagy, és van értelme az életednek!

Ha nem hiszed el, akkor görgess rögtön a bejegyzés végére, ahol a saját hitvallásomból is erőt meríthetsz!

1. Vannak olyan igerészek a Szentírásban, amelyeket nagyon szeretsz?


Sorold fel azokat a bibliai verseket, amelyek vigaszt nyújtottak már. Valószínűleg ezek azok a versek, amelyeket akkor találtál, amikor nem tudtad, merre tovább vagy elvesztetted a reményt. Ezek az igeversek lehetnek a kulcsigék az életedben!


Fogalmazd meg vagy foglald össze, amit az egyes versek üzennek neked. Keress hasonló verseket akár a kereszthivatkozások segítségével.

2. Gondolkodj el Isten akaratáról, mi az, amit ő kér, ha Jézust akarod követni?

Efézus 2:8-10: „Mert kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem a ti cselekedetetek; Isten ajándéka ez – nem cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Mert olyanok vagyunk, amilyennek megalkotott minket, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket Isten eleve elkészített az életünkben.”

Máté 28:18-20: Jézus odament, és ezt mondta nekik: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És ne feleddjétek, én veletek vagyok mindig, a világ végezetéig.”

Fil 2:1 – 2:8

  1 Ha tehát van valami bátorítás a Felkentben, ha telik belőle a szeretetnek valamilyen vigasztalása, a Szellemnek valamilyen közlése, ha tud irgalmat gerjeszteni bennetek,

  2 tegyétek teljessé az én örömömet azzal, hogy ugyanazon a dolgon járjon az eszetek, ugyanaz a szeretet lakozzék bennetek, egy lélek legyen bennetek, egy észjárás,

  3 és hogy semmit se tegyetek versengésből vagy hiúságért, hanem mindenben alacsony helyzetre törekedve egymást magatok felett állóknak tekintsétek,

  4 és hogy senki se tartsa szemét azon, ami az övé, hanem mindenki a másokét is szeme előtt tartsa.

  5 Az az észjárás legyen bennetek, mely a Felkent Jézusban is volt,

  6 ki Isten alakjában nem tartotta azt rablott zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő,

  7 hanem azzal, hogy rabszolgai alakot öltött fel, s emberi hasonmásba öltözött, üressé tette magát,

  8 sőt még akkor is, mikor külső idomban olyan volt már, mint egy ember, megalázta magát azzal, hogy a halálig engedelmes lett, éspedig a kereszt haláláig.

Lukács 9:46-48: Vita támadt közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Jézus azonban tudatában volt belső gondolataiknak, fogott egy kisgyermeket, maga mellé állította, és így szólt hozzájuk: „Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be, és aki befogad engem, azt fogadja be, aki elküldött engem. mert közületek a legkisebb a legnagyobb.”

Filippi 3:8-11: Sőt, mindent veszteségnek tartok, mert Krisztus Jézus, az én Uram megismerésének mindennél nagyobb értéke van. Őérte mindent elvesztettem, és szemétnek tartom, hogy elnyerjem Krisztust, és megtaláljam benne, nem a törvényből fakadó igazságomban, hanem azon keresztül. a Krisztusba vetett hit, az Istentől kapott, hiten alapuló igazság. Meg akarom ismerni Krisztust, feltámadásának hatalmát és szenvedéseinek megosztását azáltal, hogy hasonlóvá válok hozzá halálában, ha valahogy elérem a halálból való feltámadást.

Ján 13:31 – 13:35

  31 Mikor elment, Jézus így szólt: „Most dicsőült meg az embernek Fia, Isten is megdicsőült benne!

  32 Ha Isten megdicsőült benne, Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, és azonnal megdicsőíti őt.

  33 Gyermekeim, még egy kevés ideig veletek vagyok, keresni fogtok engem, és amiként a zsidóknak már megmondtam, azt most nektek is mondom: ahová én megyek, ti oda nem jöhettek.

  34 Új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.

  35 Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretet lesz bennetek egymás iránt.”

Eszetek a fenn lévőkön járjon, ne a földön levőkön! >>
Kol 3:3 Hiszen meghaltatok, s életetek a Felkenttel együtt rejtve van az Istenben. >>
Kol 3:4 Mikor a Felkent, aki a mi életünk, láthatóvá lesz, akkor ti is megdicsőülve vele együtt láthatókká lesztek. >>
Kol 3:5 Öljétek el hát földön lévő tagjaitokat, a paráznaságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, gonosz vágyat, továbbá a telhetetlenséget, ami bálványimádás. >>
Kol 3:6 Ezekért jön el az Isten haragja. >>
Kol 3:7 Bennük jártatok ti is egykor, mikor ezekből állt az életetek. >>
Kol 3:8 Most azonban tegyétek le ti is mind: a haragot, indulatot, gonoszságot, rágalmazást, szátokból a gyalázatos beszédet. >>
Kol 3:9 Ne hazudjatok egymás ellen, ha egyszer az óembert foglalkozásaival együtt levetkőztétek, >>
Kol 3:10 és az újat felöltöttétek, mely annak képére újul meg minduntalan új megismerésre, aki azt teremtette. >>
Kol 3:11 S ebben nincs hellén és zsidó, körülmetélt és körülmetéletlen, barbár, szittya, rabszolga, szabad, hanem minden a Felkent, és mindenekben a Felkent van. >>
Kol 3:12 Öltsétek fel tehát azért, mert Isten választottal, szentek és szeretettek vagytok, az irgalom gerjedezését, jóságosságot, alázatosságra való törekvést, szelídséget, hosszútűrést. >>
Kol 3:13 Viseljétek el egymást és legyetek kegyelmesek egymáshoz, ha valakinek valaki ellen panasza volna. Ahogy az Úr kegyelmet adott nektek, úgy kegyelmezzetek ti is. >>
Kol 3:14 Mindezekre rá öltsétek fel a szeretetet, mely a legtökéletesebb kötelék. >>
Kol 3:15 A Felkent békessége legyen a versenybíró szívetekben. Erre a békességre hívtak el titeket egy testben. Háládatosak legyetek! >>
Kol 3:16 A Felkent Igéje gazdagon lakozzék bennetek, teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást, Szellem adta dallamokkal, énekekkel és dalokkal kedvesen énekeljetek szívetekben Istennek! >>
Kol 3:17 Akármit tesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úrnak, Jézusnak nevében tegyetek, s közben adjatok hálát őrajta keresztül Istennek, az Atyának. >>

Ján 15:1 – 15:11

  1 „Én vagyok az igazi szőlőtőke. Atyám a szőlőműves.

  2 Lemetsz rólam minden vesszőt, mely gyümölcsöt nem terem, és megtisztít mindent, mely gyümölcsöt terem, hogy több gyümölcsöt teremjen.

  3 Ti már tiszták vagytok amiatt a beszéd miatt, melyet szóltam hozzátok.

  4 Maradjatok bennem, én is bennetek maradok. Miként a vessző nem képes magától gyümölcsöt teremni, csak ha a tőkén marad, úgy ti sem, ha bennem nem maradtok.

  5 Én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, s akiben én is megmaradok: sok gyümölcsöt terem, mert nálam nélkül semmit nem tehettek.

  6 Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, ott elszárad, azután összeszedik, tűzre vetik, és elégetik.

  7 Ha megmaradtok bennem, és beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz nektek.

  8 Azzal dicsőül meg Atyám, ha sok gyümölcsöt teremtek, és tanítványaimmá lesztek.

  9 Amiként engem szeretett Atyám, én is úgy megszerettelek titeket, maradjatok meg szeretetemben.

  10 Ha parancsolataimat megőrzitek majd, megmaradtok szeretetemben, miként én is, ki Atyám parancsolatait megőriztem, meg fogok maradni az ő szeretetében.

  11 Ezeket beszéltem el nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, s így örömötök teljessé legyen.

3. Határozd meg célod a Szentírás alapján! Tegyél fel kérdéseket Istennek!


A z életcélod és az élet értelme nem a kötelezettségek hosszadalmas „teendő” listája. Ez annak kifejezése, hogy Isten miért teremtett téged. Tegyél fel bátran kérdéseket Istennek, amikor imádkozol! Figyelj a belső hangra? Mit mond? Eszedbe juttat újabb igéket? Ha nem, akkor ez a belső hang összhangban áll-e a fenti bibliai idézetekkel, illetve azokkal, amelyek szóltak hozzád?

Próbáld meg leírni a Biblia és a belső meggyőződésed alapján, hogy mit mutat neked Isten az életed értelméről és céljáról. Hagyd, hogy az írás magától megszülessen. ÍÍrj le mindent, ami kijön belőled úgy, hogy nem vizsgálgatod, hogy helyes-e vagy sem!

Majd később nézd át, hogy mi az ami nagyon meredek – lehet, hogy nincs összhangban azzal, amit eddig gondoltál Istenről, vagy amit tanítottak, mégis szíved mélyén érezheted, hogy ennek így kell lennie!

Hitvallásom asaját értelmem értelméről és céljáról

„Az életem értelme, hogy itt a földi létben is megvalósítsam Krisztus mennyei királyságát a környezetemben. Bár sokszor vágyom a Mennybe, mégis tudom, hogy itt van dolgom, és Krisztus szeretetét kell bemutatnom. A létem nem a tetteimtől értékes, hanem csupán attól, hogy létezem. Akkor is kincs vagyok, ha csetlek-botlok, hibázok. Fontos célom, hogy szeressem magam, és szeressem az embertársaimat. Amit Isten belémhelyezett tálentumot, azt Isten dicsőségére, a magam és mások örömére fogom kamatoztatni. Tudom bátorítani, lelkesíteni az embereket! Erre nézek, és nem a hibáimra. Igyekszem Krisztus szemén át, irgalommal tekinteni másokra és saját magamra is. Szeretett gyermek vagyok, és kimondom, hogy szeretetreméltó ember vagyok, aki megérdemli, hogy harmóniában, bőségben és boldogan éljen a Földön, akkor is, ha azt tanítják sokan, hogy csak pokolt érdemlünk. Én a Mennyei Atya gyermeke vagyok! Méltó arra, hogy egyek az asztalról, és a bőségemet másokkal is örömmel megosztom. Boldogan járok-kelek az áldásban. Hagyom, hogy Isten ajándékai átáramoljanak rajtam, úgy, hogy magam is megelégedjek azokkal!”

De jól esett ezt leírni! Értékes vagy!